โครงการส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก“SRRU Bright Kids 1st” วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

10/01/2019

        ในช่วงวัยเด็กได้เกิดความพร้อมเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพการคิดคำนวณ ฝึกทักษะการฟัง การคิด การจำ การสังเกตวิเคราะห์เหตุผลจากการคำนวณ เกิดสมาธิ ความคล่องแคล่วว่องไวในการคิด การกระทำมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นความสามารถพิเศษ และ พัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนของครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยความร่วมมือกับสถาบันนาดาจินตคณิต (NADA) จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม“SRRU Bright Kids 1st” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ช่วยส่งเสริมศักยภาพ ทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้านการพัฒนาทักษะสมองและเป็นการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยและเด็กประถม ผู้มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่จะเข้าสู่ความพร้อมศตวรรษที่ 21


กำหนดการ

โครงการส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก“SRRU Bright Kids 1st”

         วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2562
                        12.00 น.-13.00 น. : รวมพลเด็กก่อนเริ่มการแข่งขัน (ลงทะเบียน รับของชำร่วยและอาหารว่าง ) ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนพร้อมกันในห้องประชุมตามจุดและเลขที่นั่ง : กิจกรรมสันทนาการ บนเวที (นักศึกษา สาขา ค.บ.คณิตศาสตร์, ค.บ.วิทยาศาสตร์ และ ชมรมบ้านวิทย์ ม.รภ.สุรินทร์)   
                        13.00 น.- 14.00 น. : พิธีกร (ชายและหญิง ขึ้นบนเวที) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และเชิญผู้บริหารสถาบันนาดาจินตคณิต กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานในพิธี (คณบดีคณะครุศาสตร์) กล่าวเปิดงาน : กิจกรรมการแสดงจาก โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏสุรินทร์
                        14.00 น.- 14.30 น. : พิธีกรภาคสนามรับหน้าที่ ทีมงาน ประจำจุด ที่โต๊ะแข่งขัน และเริ่มการแข่งขัน
                        14.30 น. -15.30 น. : กิจกรรมการแสดงจาก โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏสุรินทร์ : โชว์ความสามารถพิเศษ กิจกรรมเด็กๆ จาก สถาบันจินตคณิต นาดาสุรินทร์
                        15.30 น. -16.00 น. : กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
                        16.00-17.00 น. : ประกาศผลรางวัลตามประเภทผู้เข้าแข่งขัน (ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน)

SRRU

Social Links