หลักสูตร “การประเมินแผนงานและโครงการ” โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

04/02/2019

หลักสูตร “การประเมินแผนงานและโครงการ”

โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

SRRU

Social Links