ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร​​์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06/02/2019

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links