ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เครือข่าย และระบบจัดการสารสนเทศทางการบริหาร ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพื้นที่ทุ่งกุลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/02/2019

 

- ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links