ตารางสอบความก้าวหน้า และ ตารางสอบเค้าโครง วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

Post By Admin 2021-03-23 09:46:06 25

วัน พุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม

ตารางสอบความก้าวหน้า วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563