บุคลากรประสาขา


อาจารย์

นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายธงชัย เจือจันทร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายวีระชัย บุญปก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายวาฤทธิ์ นวลนาง


อาจารย์

นายสุวัฒน์ กล้วยทอง


อาจารย์

นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ


อาจารย์

นายเอกราวี คำแปล (ลาศึกษาต่อ)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นายทวีวัฒน์ มูลจัด