บุคลากรประสาขา

อาจารย์

นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์

อาจารย์

นายธงชัย เจือจันทร์

อาจารย์

นายเอกราวี คำแปล

อาจารย์

นายวีระชัย บุญปก

อาจารย์

นายสมสวัสดิ์ นิลดำ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายทวีวัฒน์ มูลจัด

อาจารย์

นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายวาฤทธิ์ นวลนาง

อาจารย์

นายสุวัฒน์ กล้วยทอง