...

นายวีระชัย บุญปก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายวีระชัย
นามสกุล บุญปก
เพศ ชาย
โทรศัพท์
อีเมลล์ weerachai@srru.ac.th
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ THAILAND


    ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ

  1. อัษฎา วรรณกายนต์ , นิคม ลนขุนทด, วีระชัย บุญปก, เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม, สุชาติ ดุมนิล, ธงชัย เจือจันทร์, ชุติมา มูลดับ และภัทรารัตน์ ชิดชอบ. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์, วารสารคชสาสน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , [40]:1. 85-100, 2562.