...

นายวีระชัย บุญปก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายวีระชัย
นามสกุล บุญปก
เพศ ชาย
โทรศัพท์
อีเมลล์ weerachai@srru.ac.th
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ THAILAND


    ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ