...

นายวาฤทธิ์ นวลนาง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายวาฤทธิ์
นามสกุล นวลนาง
เพศ ชาย
โทรศัพท์ 088-108-0777
อีเมลล์ nualnang1@hotmail.com
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : ค.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน THAILAND


    ปริญญาตรี : บธ.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ