...

นายสุวัฒน์ กล้วยทอง

ตำแหน่ง อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายสุวัฒน์
นามสกุล กล้วยทอง
เพศ ชาย
โทรศัพท์ 087-879-7494
อีเมลล์ suwat_gl@srru.ac.th
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ THAILAND


  ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ

 1. สุวัฒน์ กล้วยทอง วาฤทธิ์ นวลนาง กฤษฎา นวลนาง เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ และทวีวัฒน์ มูลจัด. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่, [การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12]:. -, 2564.
 2. สุวัฒน์ กล้วยทอง วาฤทธิ์ นวลนาง ศิริลักษณ์ หวังชอบ และฐิตาภรณ์ นิลวรรณ. ผลของการใช้ระบบงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่, [การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11]:. -, 2563.
 3. โกสิน สนั่นนาม วาฤทธิ์ นวลนาง สุวัฒน์ กล้วยทอง และศิริลักษณ์ หวังชอบ. ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มีต่อการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่, [การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11]:. -, 2563.
 4. ศิริลักษณ์ หวังชอบ, วิจิตรา โพธิสาร, วาฤทธิ์ นวลนาง, สุวัฒน์ กล้วยทอง และธงชัย เจือจันทร์. ประสิทธิผลการใช้บริการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, [8]:1. 278-298, 2563.
 5. สุวัฒน์ กล้วยทอง วาฤทธิ์ นวลนาง ศิริลักษณ์ หวังชอบ และ กัญญาณี สมอ. ผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการด้านบุคลากรทางการศึษา มหาวิทยาลับราชภัฏสุรินทร์, วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, [การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10]:. E-1, 2562.
 6. สุวัฒน์กล้วยทอง และธวัชชัย งามสันติวงค์. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบผู้ป่วยซ้ำระหว่างทะเบียนมะเร็งด้วยวิธีการซาวด์เด็กซ์ (Soundex), การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 7, [-]:. 256-259, 2557.
 7. Thongchai Chuachan, Somnuk Puangpronpitag, Nopparat Posing, Suwat Gluaythong, Apichart Somrat. A Design and Development of Path-convergence Mechanisms for Named Data Networking, Mahasarakham Journal of Science and Technology, [37]:2. 296-303, 2018.