...

นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ

ตำแหน่ง อาจารย์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นายเอกธนัช
นามสกุล เหลืองศิริวรรณ
เพศ ชาย
โทรศัพท์ 081-998-6242
อีเมลล์ aktanat@srru.ac.th
โซเชียล

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท : วท.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ THAILAND


    ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ THAILAND

ผลงาน/ความเชี่ยวชาญ