Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ไพรเวช
นามสกุล งามสอาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/65 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/65 ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/65 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
1/65 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
1/65 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
2/64 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/64 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/64 ECOM622902 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/64 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
1/64 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
1/64 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/63 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
2/63 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
2/63 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
1/63 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/63 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
1/63 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/63 ECOM622202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/63 4123305x โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
2/62 1005802x การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450)
2/62 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/62 4144903n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/62 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
2/62 ECOM622501 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
1/62 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/62 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/62 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
1/62 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
1/62 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/62 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
2/61 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/61 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/61 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/61 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/61 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/61 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/61 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/61 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
2/60 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
2/60 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
2/60 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
1/60 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/60 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/60 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/60 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/60 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/60 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
2/59 4121204n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
2/59 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
2/59 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
1/59 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/59 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/59 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/59 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/59 4124303n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/59 4124303n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/59 4124303n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/59 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4141301n หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/58 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/58 4123903n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 2(2-0-4)
1/58 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/57 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/57 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
3/57 4123609x โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
2/57 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/57 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/57 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/57 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/57 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4121201x การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 3(2-2-5)
1/57 4123609x โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
3/56 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4123201x ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/56 4124901x สัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/56 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/56 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/56 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/56 4123305x โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
1/56 4123706x ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/56 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/55 4121104x หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)