Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ภัชญา
นามสกุล เสาเวียง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 085-235-6984
อีเมลล์ patsaoviang@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/65 ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/65 ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ 3(2-3-5)
1/65 ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/65 ECHE622501 ชีวเคมี 3(2-3-5)
1/65 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/64 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/64 ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/64 ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ 3(2-3-5)
1/64 ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/64 ECHE622801 โครงการวิจัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/64 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
2/63 ECHE622711 เคมีสู่อาชีพ 3(2-3-5)
2/63 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
1/63 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
1/63 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
1/63 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
1/63 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
2/62 ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/62 ECHE622903 สื่อและนวัตกรรมการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/62 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
1/62 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
1/62 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
1/62 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
1/62 4024912n โครงการวิจัยสำหรับครูเคมี 2(0-2-4)
1/62 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
2/61 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/61 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/61 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/61 4024911n วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
1/61 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
1/61 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
2/60 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/60 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/60 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
2/60 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/60 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/60 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
1/60 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/60 4023907n นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี 2(1-2-3)
2/59 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/59 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/59 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/59 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/59 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
1/59 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
1/59 4023907o นวัตกรรมสื่อการสอนเคมี 2(1-2-3)
1/59 4023907n นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี 2(1-2-3)
1/59 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/58 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/58 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/58 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/58 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/58 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
2/58 4023907o นวัตกรรมสื่อการสอนเคมี 2(1-2-3)
1/58 4024910n โครงการศึกษาเอกเทศทางเคมี 3(2-2-5)
1/58 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
1/58 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/58 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/57 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/57 4023702x การผลิตอุปกรณ์สื่อการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/57 4024309n น้ำมันหอมระเหยและสุคนธบำบัด 3(2-3-5)
2/57 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/57 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
1/57 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/57 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/57 4023735n เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/56 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/56 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
1/56 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/56 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/56 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)