Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ วิภาวดี
นามสกุล มูลไชยสุข
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ - ไม่ระบุ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
2/64 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/64 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/64 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
2/64 EMAT622311 ทฤษฎีสมการ 3(2-2-5)
1/64 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/64 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
1/64 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/64 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/64 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/63 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/63 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622201 ทฤษฎีจำนวน 3(2-2-5)
2/62 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/62 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/62 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/62 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/62 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/62 EMAT622105 ระบบจำนวน 3(2-2-5)
1/62 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/61 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/61 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/61 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/61 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/61 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/61 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/61 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/61 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/60 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/60 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/60 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/60 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/60 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/60 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/60 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/60 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/60 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/60 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/59 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
2/59 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
2/59 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/59 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/59 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/59 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/59 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/59 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/59 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/59 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/59 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/58 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/58 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/58 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/58 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/58 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/58 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/58 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/58 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/58 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/58 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/58 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/58 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/57 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/57 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/57 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/57 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/57 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/57 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/57 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/57 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/56 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4094201a ทฤษฎีจำนวน 3(3-0)
2/56 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/56 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/56 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/56 4094407x การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/56 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/56 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/56 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/56 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/56 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/56 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
3/55 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)