Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ เฉลา
นามสกุล สำราญดี
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 081-970-6898
อีเมลล์ SUMRANDEE@YAHOO.COM

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/65 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/65 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6)
2/65 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
1/65 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/65 4033301o นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
1/65 4031107b ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2)
2/64 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
2/64 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
2/64 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
2/64 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/64 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
1/64 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
1/64 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/64 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/63 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
2/63 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/63 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
2/63 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
2/63 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
1/63 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/63 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/63 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
1/63 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
1/63 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
1/63 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/62 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/62 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
2/62 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
2/62 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
2/62 4032101x สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
1/62 4033301o นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
1/62 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/62 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
2/61 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/61 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4031105x หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
1/61 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
1/61 4032103n ปฏิบัติการสรีรวิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/61 4032102n สรีรวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/60 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/60 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/60 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/60 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
1/60 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/60 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
1/60 4032301n กีฏวิทยา 3(2-3-5)
1/60 4032301n กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/59 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/59 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/59 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/59 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
1/59 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
1/59 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
1/59 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/59 4032301x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/58 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/58 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/58 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/58 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/58 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
1/58 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
1/58 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/58 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
1/58 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
2/57 4034104x นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-5
2/57 4031302x กีฏวิทยา 3(2-3-5)
2/57 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/57 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/57 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/57 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
1/57 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/57 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/57 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)
1/57 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
1/57 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)