Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ศิริลักษณ์
นามสกุล หวังชอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 088-044-7091
อีเมลล์ sirilukwung@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/65 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/65 ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)
2/65 ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)
1/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)
2/64 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/64 ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
1/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622604 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
1/64 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/63 ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)
2/63 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/63 ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622801 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5)
2/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
1/63 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/62 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/62 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
2/62 1004802m การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(90)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 4143201n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/62 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
1/62 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
1/62 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/61 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
2/61 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/61 4143703n การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 3(2-2-5)
2/61 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/61 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/61 4141601n การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
1/61 4123306n การออกแบบบทเรียนมัลติมิเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5)
1/61 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
1/61 4143601n การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
1/61 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
1/61 4123506n กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/61 4123506n กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/60 4123628x อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/60 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/60 4142201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/60 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/60 4142601n การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/59 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/59 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/59 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/59 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/59 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
1/59 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/59 4123506n กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/59 4123506n กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/59 4123506n กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/58 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/58 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/58 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
1/58 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
1/58 4122603x คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
1/58 4122603x คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
1/58 4122603x คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
1/58 1544601x พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย 3(2-2-5)
2/57 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/57 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
1/57 4123612a คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2)
1/57 4122603x คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
1/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4122502x การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 3(2-2-5)
2/56 4123613x คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5)
2/56 4123613x คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5)
2/56 4123613x คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)