Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ สมพร
นามสกุล จันทมัตตุการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์
อีเมลล์ - ไม่ระบุ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/65 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/65 ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-3-5)
1/65 4021105m หลักเคมี 3(2-3-6)
2/64 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
2/64 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/64 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/64 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
1/64 ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-3-5)
1/64 ECHE622901 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-3-5)
2/63 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
2/63 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/63 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/63 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/63 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
1/63 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/63 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
3/62 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/62 4023910n ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูเคมี 3(2-2-5)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
1/62 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/62 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/62 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/62 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 4023908n ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี 2(1-2-3)
2/61 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/61 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4023909n สื่อการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)
1/61 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
1/61 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/60 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/60 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/60 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/60 4023908n ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี 2(1-2-3)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/60 4021101n เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5)
1/60 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
3/59 4021102x เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/59 4023908n ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี 2(1-2-3)
2/59 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/59 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/59 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/59 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
1/59 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/59 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/59 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/59 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/58 4023908n ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี 2(1-2-3)
2/58 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/58 4021103n เคมีพื้นฐานสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5
1/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/58 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
1/58 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/57 4024903x เคมีศึกษา 3(2-2-5)
2/57 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/57 1004802x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 2(135)
1/57 4024903x เคมีศึกษา 3(2-2-5)
1/57 1023604x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/56 4052103x วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
2/56 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
2/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/56 1004802x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 2(135)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/56 4024903x เคมีศึกษา 3(2-2-5)
1/56 4024903x เคมีศึกษา 3(2-2-5)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
3/55 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)