Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ สุขใจ
นามสกุล สมพงษ์พันธุ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 091-832-6565
อีเมลล์ sukchai.so@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ 3(2-2-5)
2/65 4024901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
2/65 4024904n โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/65 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/65 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/65 4023901o วิธีวิจัยทางวิทยาศษสตร์เคมี 3(2-3-5)
2/64 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
2/64 4024706n นวัตกรรมทางเคมี 3(2-3-5)
2/64 4024904n โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
2/64 EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
2/64 EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
1/64 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/64 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/64 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
2/63 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
2/63 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4023605n การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 3(2-3-5)
2/63 4023738o เคมีความงามและเครื่องสำอาง 3(2-3-5)
2/63 EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
2/63 EEDU621601 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3)
1/63 1012103t การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
1/63 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/63 4023738o เคมีความงามและเครื่องสำอาง 3(2-3-5)
1/63 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/63 EEDU621101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2(1-2-3)
2/62 1012101t ความเป็นครู 3(2-2-5)
2/62 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
2/62 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
2/62 4024704n การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี 3(2-2-5)
2/62 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/62 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/62 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
1/62 4022722o เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/62 4024901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
2/61 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/61 4024704n การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี 3(2-2-5)
2/61 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/61 2001213g สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
1/61 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/61 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/61 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/61 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/60 4023605x การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 3(2-2-5)
2/60 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/60 4024704n การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี 3(2-2-5)
2/60 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/60 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/60 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
1/60 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/60 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/60 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
3/59 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
2/59 4023605x การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 3(2-2-5)
2/59 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/59 4023907n นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี 2(1-2-3)
2/59 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
2/59 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/59 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/59 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/59 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/59 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/59 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
2/58 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
2/58 4023906n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 2 3(2-3-5)
2/58 4023907n นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี 2(1-2-3)
2/58 4024704n การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี 3(2-2-5)
2/58 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/58 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/58 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/58 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/58 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/58 4023905n พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 1 3(2-3-5)
3/57 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
2/57 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
2/57 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
2/57 4023709x ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-2)
2/57 4023907n นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมี 2(1-2-3)
2/57 4024405x การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี 3(2-2-5)
2/57 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/57 1023604x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/57 4023709n ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-1)
1/57 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/57 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
3/56 4024308x เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและน้ำหอม 3(2-2-5)
2/56 4022722n เคมีในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
2/56 4023605x การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 3(2-2-5)
2/56 4023702x การผลิตอุปกรณ์สื่อการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/56 4023702x การผลิตอุปกรณ์สื่อการสอนเคมี 3(2-2-5)
2/56 4024405x การสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่วิทยาการทางเคมี 3(2-2-5)
2/56 4024904x โครงการวิจัยทางเคมี 2(0-4-2)
1/56 4023605x การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย 3(2-2-5)
1/56 4023708x เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)
1/56 4023709x ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-2)
1/56 4023709x ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม 1(0-3-2)
1/56 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
1/56 4023901x วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี 3(2-2-5)
3/55 4023702x การผลิตอุปกรณ์สื่อการสอนเคมี 3(2-2-5)