Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ โศภิษฐ์
นามสกุล เวทยสุภรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 081-393-2262
อีเมลล์ sopit.ve@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621002 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)
2/65 EBIO622301 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 3(2-3-4)
2/65 EBIO622301 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 3(2-3-4)
1/65 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/65 EBIO622302 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา 3(2-3-4)
1/65 EBIO622207 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
2/64 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/64 4033622o พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-3-5)
2/64 EBIO622301 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 3(2-3-4)
2/64 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
1/64 4033621o พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-3-5)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/64 EBIO622302 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา 3(2-3-4)
1/64 EBIO622207 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
1/64 EBIO622205 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 3(2-3-4)
2/63 EBIO622301 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 3(2-3-4)
2/63 4033622o พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-3-5)
2/63 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/63 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
1/63 4033621o พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-3-5)
1/63 EBIO622207 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
1/63 EBIO622205 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 3(2-3-4)
2/62 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/62 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/62 1004802m การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(90)
1/62 4033621o พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-3-5)
1/62 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/62 EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/61 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/61 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/61 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/61 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/61 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/61 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/61 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/61 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/61 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
2/60 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/60 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/60 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/60 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/60 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/60 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
2/59 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/59 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/59 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/59 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
1/59 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/59 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/59 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/58 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/58 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/58 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/58 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/58 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
1/58 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
1/58 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/58 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/58 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/57 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/57 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/57 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/57 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
2/57 4033622n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
1/57 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/57 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/57 4033621n พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
1/57 4033601n เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-5)