Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ณัฐธิณี
นามสกุล วรรณกายนต์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติการ
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 081-549-2020
อีเมลล์ Nuttinee.wa@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6