Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ อรนุช
นามสกุล นาคชาติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 082-495-4440
อีเมลล์

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
2/65 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
2/65 4023732n เคมีเกี่ยวกับสี 3(2-2-5)
2/65 4023732n เคมีเกี่ยวกับสี 3(2-2-5)
1/65 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/65 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/65 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/64 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/64 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/64 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
2/64 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
2/64 4071101n เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 4071101n เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 ECHE622501 ชีวเคมี 3(2-3-5)
2/63 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/63 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
2/63 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/63 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/63 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 ECHE622501 ชีวเคมี 3(2-3-5)
1/63 ECHE622501 ชีวเคมี 3(2-3-5)
2/62 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/62 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
2/62 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/62 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/62 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/62 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/62 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
1/62 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
3/61 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
3/61 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/61 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/61 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
2/61 4023732n เคมีเกี่ยวกับสี 3(2-2-5)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/61 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/61 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/61 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/61 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/61 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
2/60 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/60 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
2/60 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/60 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/60 4023711x เคมีอาหาร 3(3-0-6)
2/60 4023712n ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-1)
1/60 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/60 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/60 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/60 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
1/60 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
2/59 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/59 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
2/59 4023711x เคมีอาหาร 3(3-0-6)
2/59 4023712n ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-1)
1/59 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/59 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/59 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/59 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/59 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
1/59 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
2/58 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/58 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/58 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/58 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/58 4023711x เคมีอาหาร 3(3-0-6)
2/58 4023712n ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-1)
2/58 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/58 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/58 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/58 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/58 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/58 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/58 4023502o ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-1)
2/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/57 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/57 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/57 4023711x เคมีอาหาร 3(3-0-6)
2/57 4023712x ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-2)
2/57 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/57 4022501n ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/57 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/57 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/57 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
1/57 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
1/57 4023502n ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-2)
2/56 4022501n ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
2/56 4022501n ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
2/56 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/56 4023501x ชีวเคมี 2 3(3-0-6)
2/56 4023502n ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-2)
2/56 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/56 4021114x หลักเคมี 3(2-2-5)
1/56 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/56 4022501x ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/56 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/56 4073931x การศึกษารายกรณีในเด็ก 3(2-2-5)