Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ สุรีรัตน์
นามสกุล สืบสันต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด สาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ 085-469-9362
อีเมลล์ sureerat.su@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-3-6)
2/65 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-3-6)
2/65 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2(1-3-4)
1/65 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2(1-3-4)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-3-6)
2/64 4072343n สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-3-6)
2/64 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
2/64 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/64 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/64 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
2/63 4073324o อนามัยครอบครัว 2(1-2-3)
2/63 4073324o อนามัยครอบครัว 2(1-2-3)
2/63 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
2/63 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
2/63 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/63 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/62 4074334m สุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
2/62 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4073324o อนามัยครอบครัว 2(1-2-3)
1/62 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/61 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/61 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/61 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/61 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4073324o อนามัยครอบครัว 2(1-2-3)
1/61 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
3/60 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/60 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/60 4074334o สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/60 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
2/60 4072414x องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/60 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/60 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/60 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/60 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/60 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/60 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/60 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/60 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
1/60 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/59 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/59 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/59 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/59 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/59 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/59 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/59 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/59 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/59 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/59 GE406 สุขภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/58 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/58 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/58 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/58 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/58 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/58 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
1/58 4072203x การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/58 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/58 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/58 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/58 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/58 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/58 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/58 4073333n ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
1/58 4073333n ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
1/58 4073333n ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
3/57 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/57 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/57 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/57 4073333m ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4073333n ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
2/57 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/57 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/57 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/57 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/57 4074905x สัมมนาสาธารณสุข 2(0-2-4)
1/57 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/57 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/57 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/57 4073333n ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
1/57 4073333n ประชากรศาสตร์ 2(2-0-4)
3/56 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/56 4072404x โครงการสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4
2/56 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/56 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/56 4073238x พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/56 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/56 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/56 4074334n สุขภาพผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4072414x องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/56 4072414x องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/56 4072414x องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/56 4074334x สุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
1/56 4074334x สุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
1/56 4074334x สุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
1/56 4074334x สุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
3/55 4072414x องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)