Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ปิยะณัฐ
นามสกุล พวงจำปา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ piyanut.pu@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
2/65 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/65 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
1/65 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/65 4092301n พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)
2/64 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
2/64 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/64 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/64 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
1/64 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/64 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/64 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
2/63 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/63 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/63 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
2/63 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
2/63 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
1/63 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/62 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/62 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
2/62 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/62 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/62 EMAT622106 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)
1/62 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/62 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/62 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
3/61 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
3/61 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
3/61 4094301x พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
2/61 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/61 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/61 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/61 4092402n แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
2/61 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/61 4093301n พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
2/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/61 4094408n การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 3(3-0-6)
1/61 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/61 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/61 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
1/61 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/60 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/60 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/60 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/60 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/60 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/59 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/59 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/59 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/59 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/59 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
1/59 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/59 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/59 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/59 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/58 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/58 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/58 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/58 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/58 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/58 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/58 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
1/58 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/58 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/58 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4112105x สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
2/57 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/57 4094412n ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
2/57 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/57 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)