Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ชวนพิศ
นามสกุล จารัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 088-280-8388
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/65 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4064101o เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
1/65 4063203x พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4063103o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/64 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
2/64 EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/64 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/64 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
1/64 4063103o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
2/63 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
2/63 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
1/63 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/63 4064302n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/63 4064102o สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
2/62 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/62 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/62 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/62 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/62 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
1/62 4063203x พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/62 4063106o ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/61 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
2/61 4064201m การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
2/61 4063304n พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 4063103o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 4062106n เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
1/61 4063102n เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/61 4063304n พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/56 4063306x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
2/56 4063304n พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/56 4063304n พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000105n วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4062304n มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/56 4062304n มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/56 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)