Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ จุฑามาส
นามสกุล อยู่มาก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 089-713-9288
อีเมลล์ jutamas.kl@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EBIO622201 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
2/65 EBIO622201 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
2/65 EBIO622103 สัตววิทยา 3(2-3-4)
1/65 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
1/65 EBIO622205 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 3(2-3-4)
1/65 EBIO622204 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต 3(2-3-4)
2/64 EBIO622201 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
2/64 EBIO622103 สัตววิทยา 3(2-3-4)
2/64 EBIO622206 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3-4)
2/64 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
1/64 EBIO622204 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต 3(2-3-4)
1/64 EBIO622101 หลักชีววิทยา 3(2-3-4)
1/64 4033626n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/63 EBIO622201 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
2/63 EBIO622103 สัตววิทยา 3(2-3-4)
2/63 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 4033626n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 EBIO622101 หลักชีววิทยา 3(2-3-4)
1/63 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/63 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/63 EBIO622204 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต 3(2-3-4)
2/62 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/62 EBIO622201 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
2/62 EBIO622201 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)
2/62 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
2/62 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/62 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/62 EBIO622101 หลักชีววิทยา 3(2-3-4)
1/62 4033626n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 3(2-3-5)
1/62 4031105x หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/62 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
2/61 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/61 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/61 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/61 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/61 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
2/60 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
2/60 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/60 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/60 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
2/59 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/59 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/59 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
2/58 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
2/58 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/58 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/58 4031102b ชีววิทยาทั่วไป 2 3(2-3)
1/58 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/58 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/58 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/58 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/58 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
1/58 4033623n ทักษะสำหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3)
3/57 4032601a จุลชีววิทยา 3(2-3)
2/57 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/57 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
2/57 4034906x โครงงานชีววิทยา 2(1-2-3)
1/57 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
3/56 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
3/56 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/56 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/56 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/56 1004802x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 2(135)
2/56 4032601x จุลชีววิทยา 3(2-3-5)
2/56 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/56 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/56 4034906x โครงงานชีววิทยา 2(1-2-3)
1/56 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4034906x โครงงานชีววิทยา 2(1-2-3)
1/56 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
3/55 4032603o ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
3/55 4032602o จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)