Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ วัจนารัตน์
นามสกุล ควรดี
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ watjanarat.k@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
2/65 ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
2/65 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/65 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/65 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/65 ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5)
3/63 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622603 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
2/62 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 ECOM622401 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
2/62 4143604n โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
1/62 4134901n สัมมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/62 4141102n กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
1/62 4133704n เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/62 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4134901n สัมมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/61 4132201n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
2/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/61 4133204n การจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5)
1/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/61 4133902n สถิติและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
1/61 4133201n การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
3/60 4134801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
2/60 4134901n สัมมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/60 4133201n การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/60 4134802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/60 4134901n สัมมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/60 4132201n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
3/56 4133201n การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
3/56 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
3/56 4000107o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4132101n กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
2/56 4123503a ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2)
2/56 4123403a ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4131101n หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/56 4131101n หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4132201n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
1/56 4132201n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
3/55 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
3/55 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)