Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ จีระเดช
นามสกุล อินทเจริญศานต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
โทรศัพท์ 089-536-7329
อีเมลล์ jeeradach.in@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/65 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
2/65 4072431o เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/65 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)
1/65 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)
1/65 4072107n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)
2/64 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/64 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/64 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/64 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
2/64 4072431o เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/64 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/64 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/64 4072631o ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
2/63 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
2/63 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/63 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/63 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
1/63 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/63 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/63 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/63 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/62 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/62 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/62 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/62 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/62 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/62 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/62 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/62 4073732n อุบัติภัยศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/61 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/61 4072132n ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-2-5)
2/61 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/61 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/61 4073732n อุบัติภัยศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
1/61 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/61 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/61 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/61 4072431x นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
2/60 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/60 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/60 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/60 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/60 4072706n โภชนศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5)
1/60 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/60 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/60 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/60 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
2/59 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/59 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/59 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/59 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/59 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
1/59 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/59 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/59 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/59 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/59 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/59 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/59 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
1/59 4072404x โครงการสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4
3/58 4074905n สัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
3/58 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/58 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
2/58 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/58 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/58 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/58 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/58 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/58 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/58 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/58 4074905n สัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
1/58 4071305x โภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
1/58 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/58 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/58 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/58 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/58 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/58 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
3/57 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
3/57 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/57 4071305x โภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
2/57 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
2/57 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
2/57 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/57 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/57 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
1/57 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/57 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/57 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/57 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/57 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
1/57 4072309n โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5)
3/56 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/56 4072336x นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวจิต 3(2-2-5)
2/56 4072336x นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวจิต 3(2-2-5)
2/56 4072336x นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวจิต 3(2-2-5)
2/56 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/56 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/56 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/56 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
2/56 4074905x สัมมนาสาธารณสุข 2(0-2-4)
1/56 4071305x โภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
1/56 4071305x โภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
1/56 4072102n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-5
1/56 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/56 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/56 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/56 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/56 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
3/55 4072336x นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวจิต 3(2-2-5)