Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ จันทร์เพ็ญ
นามสกุล ธรรมพร
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด การแพทย์แผนไทย
โทรศัพท์ 099-291-7987
อีเมลล์ Chanphen.th@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(0-24-0
2/65 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
2/65 4072412x การนวดไทย 2 3(1-6-5)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/65 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(0-18-0
1/65 4073401n เวชกรรมไทย 1 3(2-3-6)
1/65 4072418x เภสัชกรรมไทย 3 3(2-2-5)
1/65 4072411x การนวดไทย 1 3(1-6-5)
1/65 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
2/64 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
2/64 4072412m การนวดไทย 2 3(1-6-2)
2/64 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
2/64 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(0-24-0
1/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(0-18-0
1/64 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
1/64 4072418x เภสัชกรรมไทย 3 3(2-2-5)
1/64 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
2/63 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(0-24-0
2/63 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
2/63 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
1/63 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(0-18-0
1/63 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
1/63 4072418x เภสัชกรรมไทย 3 3(2-2-5)
1/63 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
2/62 4074801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(0-24-0
2/62 4073604o การวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
2/62 4073404n เวชกรรมไทย 4 3(2-3-5)
2/62 4071211n จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย 2(2-0-4)
1/62 4073401x เวชกรรมไทย 1 3(2-3-5)
1/62 4071206x พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-5)
1/62 4072418x เภสัชกรรมไทย 3 3(2-2-5)
1/62 4073503x สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
1/62 4073801o ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย 3(0-18-0
1/59 4073402x เวชกรรมไทย 2 3(2-3-5)
1/59 4072409n การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-3-5)
1/59 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
1/59 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
3/58 4072409n การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-3-5)
2/58 4072411x การนวดไทย 1 3(1-6-5)
2/58 4073604o การวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
2/58 4073604o การวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
2/58 4072802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย 2(200)