Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ จุรี
นามสกุล สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 083-742-3454
อีเมลล์ juree.su@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
2/65 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
2/65 EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/65 EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/65 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/64 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
2/64 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
2/64 EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/64 EMAT622305 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/64 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/64 EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EMAT622313 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4091114n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
2/63 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/63 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/63 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
2/63 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
1/63 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/63 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622316 การวัดและเรขาคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/63 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
1/63 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
3/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/62 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/62 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
2/62 EMAT622102 แคลคูลัส 2 3(2-2-5)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/62 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/62 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/61 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/61 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/61 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/61 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/61 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/61 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
3/60 4094201x ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6)
3/60 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/60 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/60 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/60 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/60 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/60 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/60 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/60 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
3/59 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
2/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/59 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/59 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/59 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/59 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/59 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/59 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
1/59 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/59 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/59 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/59 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/59 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/59 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/59 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
3/58 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/58 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/58 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/58 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/58 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/58 4094407n การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5)
2/58 4094410n การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 3(3-0-6)
2/58 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/58 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/58 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/58 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
1/58 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
1/58 4093401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
1/58 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
1/58 4094407n การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5)
3/57 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
3/57 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/57 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
2/57 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/57 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/57 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/57 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/57 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/57 4092401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
1/57 4092402n แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
1/57 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
3/56 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
3/56 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/56 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4091609x คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 2(1-2-3)
2/56 4091609x คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 2(1-2-3)
2/56 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/56 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/56 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/56 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/56 4112105x สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
1/56 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/56 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/56 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/56 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
1/56 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
1/56 4093201x ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)
3/55 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
3/55 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)
3/55 4092201x ระบบจำนวน 3(3-0-6)