Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ สุกัญญา
นามสกุล สมพร้อม
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ sukanya.so@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4091102n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/65 4091121n คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/65 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/65 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
2/65 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
1/65 4091101n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/65 4091103n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/65 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/65 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/65 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
1/65 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/64 4091102n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/64 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/64 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/64 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
2/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 4091101n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/64 4091103n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/64 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/64 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/64 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/64 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
1/64 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 4091114n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
3/63 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
2/63 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/63 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/63 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/63 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/63 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/63 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
1/63 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/63 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/63 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/63 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/63 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/63 4093605x คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)
1/63 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
1/63 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
3/62 4094202n ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
3/62 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/62 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/62 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/62 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/62 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/62 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
2/62 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/62 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/62 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/62 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
1/62 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/62 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/62 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/62 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/61 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(0-2-2)
2/61 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/61 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/61 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
1/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
3/60 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
3/60 4094408n การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 3(3-0-6)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/60 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
2/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/60 4091201n หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
3/59 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/59 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/59 4091201x หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/59 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
2/58 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/58 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/58 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/58 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/58 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
2/58 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)
2/58 4094801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 2(90)