Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ พนิดา
นามสกุล คำแปล
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 082-821-3000
อีเมลล์ phanida.we@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/65 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/65 EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/65 EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/65 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/64 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/64 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/64 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/64 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/64 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
1/64 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
1/64 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/63 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/63 4093624o การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/63 4093624o การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/63 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/63 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EMAT622211 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
3/62 4091114n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
2/62 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/62 EMAT622314 จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
2/62 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/62 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/62 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/61 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/61 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/61 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/61 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/61 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/61 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/60 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/60 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/60 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/60 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
2/60 4093624n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 2(1-2-3)
1/60 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/60 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/60 4091115o คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
1/60 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4091114n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
1/60 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
3/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/59 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/59 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/59 4091604x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/59 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)