Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ กนกพิชชา
นามสกุล จันทร์แสงกระจ่าง
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 084-653-1785
อีเมลล์ kosum.ch@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EMAT622212 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/65 EMAT622212 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/65 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/65 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
1/65 4092401n ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)
1/65 4092104n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
1/65 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/65 EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/64 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/64 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/64 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/64 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/64 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/64 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/64 EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/64 EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1)
1/64 EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1)
2/63 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
2/63 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/63 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/63 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/63 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/63 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
1/63 EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/63 EMAT622202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/63 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
3/62 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
2/62 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/62 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
2/62 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/62 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/62 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/62 4114301n สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
1/62 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
1/62 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/62 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
3/61 4114301n สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
3/61 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
2/61 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/61 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/61 4114301n สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
2/61 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
1/61 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/61 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/61 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/61 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
3/60 4114301n สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
3/60 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
2/60 4114301n สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
2/60 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/60 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/60 4092114n แคลคูลัสหลายตัวแปร 3(3-0-6)
2/60 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/60 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/60 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/60 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/60 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
1/60 4091605x คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
3/59 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/59 4114301n สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
2/59 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/59 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/59 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/59 4092501x เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/59 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/59 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
1/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/59 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)