Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ อำพล
นามสกุล เลี้ยงพรม
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 086-250-3592
อีเมลล์ amphon.li@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/65 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
2/65 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(0-2-2)
2/65 4092202n คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
2/65 4092105n สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/65 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/65 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/65 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
1/65 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/64 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
2/64 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
2/64 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(0-2-2)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/64 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/64 4094902m การศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
1/64 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/63 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
2/63 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
2/63 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(0-2-2)
1/63 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/63 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
2/62 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/62 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/62 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
2/62 4094401x สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
2/62 4093901n การนำเสนอโครงร่างของโครงงานคณิตศาสตร์ 1(0-2-2)
1/62 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/62 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/62 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/62 EMAT622104 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 EMAT622101 แคลคูลัส 1 3(2-2-5)
3/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/61 4094401n สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
2/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/61 4094410n การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 3(3-0-6)
2/61 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
2/61 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/61 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/61 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/61 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/61 4093611n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
2/60 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4094408n การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 3(3-0-6)
2/60 4094410n การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 3(3-0-6)
2/60 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/60 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
3/59 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
2/59 4094410n การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 3(3-0-6)
2/59 4094202x ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/59 4094404x การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/59 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/59 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)