Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ รัชวรรณ
นามสกุล จันทเขต
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 085-017-1962
อีเมลล์ ratchawan.ja@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EHOM622401 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
2/65 EHOM622301 การถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-2-5)
2/65 EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
1/65 EHOM622301 การถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-2-5)
1/65 EHOM622205 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5)
1/65 EHOM622201 โภชนาการและการประยุกต์ 3(2-2-5)
1/65 EHOM622201 โภชนาการและการประยุกต์ 3(2-2-5)
2/64 EHOM622401 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
2/64 EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
2/64 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
2/64 4504901o ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EHOM622301 การถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-2-5)
1/64 EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
1/64 EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
1/64 EHOM622201 โภชนาการและการประยุกต์ 3(2-2-5)
3/63 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
2/63 EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
2/63 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
2/63 4504901o ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EHOM622201 โภชนาการและการประยุกต์ 3(2-2-5)
1/63 EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
1/63 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/62 4504901o ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 EHOM622104 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
2/62 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/62 4511204n หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
1/62 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/62 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
1/62 EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
2/61 4531201n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
2/61 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/61 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
2/61 4511204n หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
1/61 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/61 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
1/61 4511101o โภชนาการ 3(3-0-6)
1/61 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/60 4531201n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
2/60 4511204n หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร 3(2-2-5)
2/60 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/60 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
1/60 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
1/60 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
1/60 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/59 4531201n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
2/59 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/59 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
2/59 4512203n การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
2/59 4501102n การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2-3)
1/59 4511101o โภชนาการ 3(3-0-6)
1/59 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/59 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/59 4511201n การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)