Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ กัญญาณี
นามสกุล สมอ
ตำแหน่ง อาจารย์อัตราจ้าง
สังกัด คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 095-602-9293
อีเมลล์ Kamsamoo@hotmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/65 ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/65 ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/65 ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
2/65 EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
2/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/65 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/65 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/65 ECOM622605 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5)
1/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
1/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/65 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
1/65 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
1/65 ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/64 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 1005802x การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450)
2/64 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
2/64 ECOM622802 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 4144601n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
3/63 4122607x โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/63 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 1005802x การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450)
2/63 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
2/63 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
2/63 ECOM622701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/63 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/63 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
1/63 ECOM622102 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/62 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
2/62 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/62 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/62 ECOM622201 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/62 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
1/62 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/62 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
1/62 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
1/62 1005801x การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450)
2/61 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
2/61 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
2/61 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
2/61 4143302n โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
2/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/61 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/61 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/61 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/61 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/61 4124303n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/61 4124303n การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บไซต์ 3(2-2-5)
2/59 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/59 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/59 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/59 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/59 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
1/59 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/59 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/59 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/58 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/58 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/58 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/58 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/58 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/58 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/58 1544601x พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย 3(2-2-5)
1/58 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/57 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/57 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/57 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/57 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/57 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/57 4123620x คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
1/57 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4123628x อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4123628x อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/56 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
2/56 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/56 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/56 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
2/56 4123612x คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)