Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ โชติกา
นามสกุล เทียบคำ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด การแพทย์แผนไทย
โทรศัพท์ 095-549-3779
อีเมลล์ pischotika@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4073502o สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)
2/65 4072417x เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
2/65 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
2/65 4071206m พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-2-5)
1/65 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(0-18-0
1/65 4072416x เภสัชกรรมไทย 1 4(3-2-7)
1/65 4072413m การนวดไทย 3 3(1-6-2)
1/65 4072133x เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/64 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
2/64 4071206m พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-2-5)
2/64 4072417x เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
2/64 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
1/64 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(0-18-0
1/64 4072416x เภสัชกรรมไทย 1 4(3-2-7)
1/64 4072413m การนวดไทย 3 3(1-6-2)
1/64 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
2/63 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
2/63 4072417x เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
2/63 4072412m การนวดไทย 2 3(1-6-2)
2/63 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
1/63 4072413m การนวดไทย 3 3(1-6-2)
1/63 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(0-18-0
1/63 4072416x เภสัชกรรมไทย 1 4(3-2-7)
1/63 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
2/62 4074401o การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
2/62 4074401n การแพทย์พื้นบ้านไทย 1(1-0-2)
2/62 4072417x เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
2/62 4072412m การนวดไทย 2 3(1-6-2)
2/62 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
1/62 4072413m การนวดไทย 3 3(1-6-2)
1/62 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
1/62 4072416x เภสัชกรรมไทย 1 4(3-2-7)
1/62 4072801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(0-18-0
1/62 4072801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 3(300)
2/61 4072410m การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-2-3)
2/61 4074801n ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 4(400)
2/61 4074402n ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3)
2/61 4073801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวดไทย 3(300)
2/61 4072417x เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
2/61 4072412n การนวดไทย 2 3(2-5-5)
1/61 4072413n การนวดไทย 3 3(2-5-5)
1/61 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
2/60 4073801x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวดไทย 3(300)
2/60 4072413x การนวดไทย 3 3(1-6-5)
2/60 4072403m เภสัชกรรมไทย 2 3(2-2-5)
1/60 4072412x การนวดไทย 2 3(1-6-5)
1/60 4071207o เภสัชเวท 3(2-2-5)
1/60 4074301x ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)