Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ วิภาดา
นามสกุล พนากอบกิจ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด สาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/65 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/65 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/65 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/65 4072101x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-3-4)
1/65 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-3-4)
1/65 4072344n โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-3-4)
1/65 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/64 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/64 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/64 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/64 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/64 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
1/64 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
2/63 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/63 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/63 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/63 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/63 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
1/63 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/63 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/63 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/63 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
2/62 4073325x การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(2-2-5)
2/62 4073418o การจัดทำแผนงานและโครงการสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/62 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/62 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/62 4001206g สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4073239o สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
3/57 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
3/57 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/57 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/57 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/57 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/57 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/57 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/57 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/57 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/57 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
1/57 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/57 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/57 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/57 4073224x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6
1/57 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/57 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
3/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
3/56 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
2/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
2/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
2/56 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/56 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/56 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/56 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/56 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/56 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/56 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/56 4072201x พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
1/56 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/56 4073324x อนามัยครอบครัว 3(3-0-6)
1/56 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
1/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
3/55 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)
3/55 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)