Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ วิทยา
นามสกุล จันตุ
ตำแหน่ง อาจารย์อัตราจ้าง
สังกัด การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
โทรศัพท์ 088-060-6661
อีเมลล์ vizaa_pp@hotmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4073420o การพัฒนาสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 3(2-2-5)
2/65 4072415o การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/65 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-3-4)
2/65 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-3-4)
2/65 4072105n การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-3-4)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4073339o หลักการจัดและการบริหารสถานบริการสุขภาพ 3(2-2-5)
1/65 4073831o ฝึกปฏิบัติการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3(270)
1/65 4073307o อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4071210o แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/64 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/64 4072415o การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/64 4073420o การพัฒนาสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุในชุมชน 3(2-2-5)
1/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 4073831o ฝึกปฏิบัติการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3(270)
1/64 4073307o อนามัยชุมชน 3(2-2-5)
1/64 4071201n แนวคิดและทฤษฎีสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
1/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4072415o การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4073203o สุขภาพจิต 3(3-0-6)
1/63 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
1/63 4071201n แนวคิดและทฤษฎีสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
3/62 4073238n พฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4071210o แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/62 4073238n พฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/62 4073443n การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/62 4073442n การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/62 4071201n แนวคิดและทฤษฎีสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 4073443n การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/61 4073442n การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/61 4071133o เภสัชวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/61 4072432n การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4073338x การบริการทางการแพทย์ 3(3-0-6)
1/61 4072433n การพัฒนาเด็กในองค์กร 3(3-0-6)