Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ดวงศิริ
นามสกุล ดวงแว่ว
ตำแหน่ง อาจารย์อัตราจ้าง
สังกัด คหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 089-158-2296
อีเมลล์ tuk_aha@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/65 EHOM622404 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/65 EHOM622306 การบริการอาหารในสถาบัน 3(2-2-5)
1/65 EHOM622403 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EHOM622205 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5)
1/65 EHOM622202 อาหารไทย 3(2-2-5)
1/65 EHOM622202 อาหารไทย 3(2-2-5)
1/65 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
2/64 EHOM622306 การบริการอาหารในสถาบัน 3(2-2-5)
2/64 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/64 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/64 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/64 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/64 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 EHOM622403 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EHOM622205 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5)
1/64 EHOM622202 อาหารไทย 3(2-2-5)
1/64 4512102n โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
2/63 4512206n อาหารไทย 3(2-2-5)
2/63 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/63 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 EHOM622205 ขนมไทยและอาหารว่าง 3(2-2-5)
1/63 EHOM622202 อาหารไทย 3(2-2-5)
1/63 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 4512102n โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
2/62 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/62 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/62 4512206n อาหารไทย 3(2-2-5)
2/62 4502101n เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/62 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/62 4512102n โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
1/62 4514202o อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/61 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/61 4551105n การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
2/61 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/61 4512206n อาหารไทย 3(2-2-5)
2/61 4502101n เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/61 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/61 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/61 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
1/61 4502101n เคมีประยุกต์สำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)