Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ กนกวรรณ
นามสกุล ยันตะบุศย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 087-229-9744
อีเมลล์ kanokwan.ya@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
2/65 ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/65 ECHE622705 เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
1/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
1/65 ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 3(2-3-5)
2/64 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/64 ECHE622707 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3(2-3-5)
2/64 ECHE622707 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3(2-3-5)
2/64 ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 3(2-3-5)
2/64 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-1)
2/64 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 3(3-0-6)
1/64 ECHE622705 เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
1/64 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 3(3-0-6)
1/64 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-1)
1/64 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
2/63 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
2/63 ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 3(2-3-5)
2/63 ECHE622602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 3(2-3-5)
2/63 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
1/63 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/63 ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
1/63 ECHE622708 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
1/63 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
2/62 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
2/62 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/62 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-1)
2/62 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 3(3-0-6)
1/62 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
1/62 ECHE622101 หลักเคมี 3(2-3-5)
1/62 ECHE622101 หลักเคมี 3(2-3-5)
3/61 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/61 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
2/61 4023739n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 2 3(2-3-5)
2/61 4023733n เคมีกับความปลอดภัย 2(1-2-3)
2/61 4023710x เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
1/61 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
1/61 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/61 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/61 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/61 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
2/60 4023710x เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
2/60 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
2/60 4022619n ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 1(0-3-1)
2/60 4022618x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 3(3-0-6)
2/60 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/60 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
1/60 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
1/60 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
1/60 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/60 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/60 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
3/55 4023710x เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)