Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ นลินทิพย์
นามสกุล มากเขียว
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 087-324-4366
อีเมลล์ nalintip.m@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EHOM622305 ขนมอบและการตกแต่ง 3(2-2-5)
2/65 EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
2/65 EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม 3(2-2-5)
2/65 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/65 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
1/65 EHOM622302 การจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ 3(2-2-5)
1/65 EHOM622303 การแกะสลักผักผลไม้ 3(2-2-5)
1/65 EHOM622303 การแกะสลักผักผลไม้ 3(2-2-5)
1/65 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/64 EHOM622305 ขนมอบและการตกแต่ง 3(2-2-5)
2/64 EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
2/64 EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม 3(2-2-5)
2/64 4552109n การจัดดอกไม้แบบสากล 3(2-2-5)
2/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/64 EHOM622303 การแกะสลักผักผลไม้ 3(2-2-5)
1/64 EHOM622302 การจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ 3(2-2-5)
1/64 4554201n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/63 EHOM622305 ขนมอบและการตกแต่ง 3(2-2-5)
2/63 EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
2/63 EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม 3(2-2-5)
2/63 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/63 4552109n การจัดดอกไม้แบบสากล 3(2-2-5)
1/63 4554201n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
1/63 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/63 EHOM622303 การแกะสลักผักผลไม้ 3(2-2-5)
2/62 EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
2/62 EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม 3(2-2-5)
2/62 4552109n การจัดดอกไม้แบบสากล 3(2-2-5)
2/62 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
2/62 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
1/62 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/62 4554201n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
1/62 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)