Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ จุฑาพล
นามสกุล จำปาแถม
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ฟิสิกส์
โทรศัพท์ 080-185-4126
อีเมลล์

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EPHY622101 ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
2/65 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
2/65 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
2/65 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
2/65 EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/65 EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม 3(2-2-5)
2/65 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/65 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/65 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/65 4011105x หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5)
1/65 EPHY622308 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 4011105m หลักฟิสิกส์ 3(2-3-6)
1/65 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/65 4071102m ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
2/64 EPHY622309 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/64 EPHY622307 กลศาสตร์ควอนตัม 3(2-2-5)
2/64 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/64 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
2/64 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/64 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/64 EPHY622308 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EPHY622301 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
1/64 EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/64 4071102m ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/63 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/63 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/63 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
2/63 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/63 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
1/63 4014403n ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(2-2-5)
1/63 EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/63 EPHY622308 วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
2/62 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
2/62 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/62 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/62 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/62 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/62 4014502n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)