Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ รพีพล
นามสกุล อินสุพรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โทรศัพท์ 061-285-2849
อีเมลล์

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/65 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/65 EGSI622318 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-3-5)
2/65 EGSI622124 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5)
2/65 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/65 EEDU621002 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)
1/65 EGSI622223 วิทยาการคำนวณ 3(2-3-5)
1/65 EGSI622212 สะเต็มศึกษา 3(2-3-5)
1/65 EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/64 EGSI622318 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-3-5)
2/64 EGSI622124 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-5)
2/64 EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/64 4013308o แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 2(1-2-3)
2/64 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/64 4003402o อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-5)
1/64 EGSI622314 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-3-5)
1/64 EGSI622223 วิทยาการคำนวณ 3(2-3-5)
1/64 EGSI622212 สะเต็มศึกษา 3(2-3-5)
1/64 EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
3/63 EGSI622223 วิทยาการคำนวณ 3(2-3-5)
3/63 EGSI622212 สะเต็มศึกษา 3(2-3-5)
2/63 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/63 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/63 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/63 4003105n ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4003104n วิทยาศาสตร์สื่อสาร 3(2-2-5)
1/63 EGSI622223 วิทยาการคำนวณ 3(2-3-5)
1/63 EGSI622212 สะเต็มศึกษา 3(2-3-5)
1/63 EGSI622107 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/63 4013308o แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 2(1-2-3)