Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ เพิ่มยศ
นามสกุล วงษ์บัวงาม
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โทรศัพท์ 082-257-2940
อีเมลล์

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EGSI622322 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
2/65 EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-3-5)
2/65 EGSI622317 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/65 EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-5)
1/65 EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-3-5)
1/65 EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-3-5)
1/65 EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
1/65 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
2/64 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/64 EGSI622320 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-3-5)
2/64 EGSI622317 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
2/64 4004904n สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/64 4004201o พลังงานและพลังงานทางเลือก 2(1-2-3)
2/64 4003201o พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
1/64 EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/64 EGSI622315 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-3-5)
1/64 EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-3-5)
1/64 EGSI622209 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-5)
1/64 EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
1/64 4002401o ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)
1/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
3/63 EGSI622113 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3(2-3-5)