Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ศิริกุล
นามสกุล อัมพะวะสิริ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ sirikoon.am@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EHOM622405 การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/65 EHOM622402 ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
2/65 EHOM622206 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า 3(2-2-5)
2/65 EHOM622206 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า 3(2-2-5)
1/65 EHOM622405 การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/65 EHOM622203 ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/65 EHOM622203 ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/65 EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 EHOM622206 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า 3(2-2-5)
2/64 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/64 EHOM622106 ศิลปหัตถกรรม 3(2-2-5)
2/64 EHOM622204 การประดิษฐ์เครื่องสดไทย 3(2-2-5)
2/64 EHOM622402 ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
1/64 EHOM622203 ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/64 EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
3/63 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/63 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/63 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/63 EHOM622206 หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า 3(2-2-5)
2/63 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/63 EHOM622203 ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/63 EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
1/63 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/62 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/62 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/62 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/62 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
1/62 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/62 EHOM622102 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/62 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
2/61 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/61 4531102n การปรับปรุงและการตกแต่งที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/61 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
2/61 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/61 4552205n ศิลปะการจัดผ้าเพื่อการตกแต่ง 3(2-2-5)
1/61 4521102n เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
1/61 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/61 4501105n ศิลปะในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/60 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/60 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/60 4522204n การย้อมสีและการทำลวดลายผ้า 3(2-2-5)
2/60 4501105n ศิลปะในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/60 4521102n เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
1/60 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/60 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/60 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/59 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
2/59 4532302n การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน 3(2-2-5)
2/59 4531102n การปรับปรุงและการตกแต่งที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/59 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/59 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/59 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/59 4501105n ศิลปะในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/59 4521102n เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
1/59 4521102o เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
2/58 4561201n การออกแบบลายทอ 2(1-2-3)
2/58 4552105n การแกะสลักผักผลไม้และวัสดุเนื้ออ่อน 3(2-2-5)
2/58 4532302n การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน 3(2-2-5)
2/58 4531101n การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/58 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/58 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/58 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/58 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/58 4521102o เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
2/57 4563402n การพัฒนาหัตถกรรมผ้าพื้นบ้าน 2(2-0-4)
2/57 4532302n การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน 3(2-2-5)
2/57 4532302n การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน 3(2-2-5)
2/57 4531101n การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/57 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/57 4521101 ความรู้เรื่องผ้า 2(1-2)
1/57 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/57 4521101n ความรู้เรื่องผ้า 3(2-2-5)
1/57 4521102o เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
2/56 4531101n การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/56 4531101n การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/56 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/56 4521104n หลักการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/56 4521102o เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
1/56 4552101n การจัดดอกไม้และการจัดผ้า 3(2-2-5)
1/56 4532302n การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน 3(2-2-5)
1/56 4532302n การจัดการที่อยู่อาศัยและการตกแต่งบ้าน 3(2-2-5)
1/56 4532301 บ้านและการตกแต่ง 2(1-2)
1/56 4521301 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น 2(1-2)
1/56 4521102o เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)