Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ นวรัตน์
นามสกุล พัวพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 085-244-5539
อีเมลล์ nawarat.po@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/65 EEDU621002 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)
2/65 EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
2/65 EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-2-5)
2/65 EHOM622304 นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
1/65 EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EHOM622103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 3(2-2-5)
2/64 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/64 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/64 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/64 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/64 EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-2-5)
2/64 EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-2-5)
2/64 EHOM622304 นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
1/64 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/64 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/64 EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
2/63 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/63 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
2/63 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/63 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/63 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/63 EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-2-5)
1/63 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/63 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/63 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/63 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/63 EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/62 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/62 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/62 4504904n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/62 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/62 EHOM622105 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-2-5)
1/62 EHOM622101 หลักการทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/62 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/62 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/62 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4502201n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
2/61 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/61 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/61 4504902n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/61 4541201n การดูแลเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/61 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/61 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/61 4541104n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
1/61 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
3/60 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
2/60 4503622n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/60 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/60 4504902n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/60 4541201n การดูแลเด็ก วัยรุ่นและผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/60 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/60 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/60 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
1/60 4541104n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
2/59 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/59 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/59 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/59 4504902n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/59 4504902n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/59 4531101n การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 3(2-2-5)
2/59 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
1/59 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4503621n พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/59 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4541101n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
2/58 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 4504902n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 4504902n การสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 4513801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 2(90)
2/58 4514801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 5(450)
2/58 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
1/58 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/58 4503625x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/58 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/58 4504902a สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 2(2-0)
1/58 4541101n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
2/57 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4503623n ทักษะสำหรับครูคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/57 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/57 4504901a ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 2(1-2)
1/57 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
1/57 4513801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 2(90)
1/57 4541101n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
2/56 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/56 4504902a สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 2(2-0)
2/56 4514801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 5(450)
2/56 4532401n คหกรรมศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
2/56 4532401n คหกรรมศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
2/56 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
2/56 4553407n การฝีมือ 3(2-2-5)
1/56 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/56 4501101n การแนะนำและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/56 4501102a การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2)
1/56 4513801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 2(90)
1/56 4541101 พัฒนาการครอบครัว 2(2-0)
1/56 4541101n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
1/56 4541101n พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว 3(3-0-6)
1/56 4551101n งานประดิษฐ์ใบไม้และดอกไม้สด 3(2-2-5)
1/56 4551101n งานประดิษฐ์ใบไม้และดอกไม้สด 3(2-2-5)