Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ดาวินี
นามสกุล ชิณวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด การแพทย์แผนไทย
โทรศัพท์ 089-923-9987
อีเมลล์ dawinee.ch@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(0-9-0)
2/65 4072136n ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/65 4071109n ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
2/65 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
2/65 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
2/65 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/65 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
1/65 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
1/65 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/65 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/65 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
1/65 4072135n พยาธิวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
1/65 4072409o การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-2-5)
1/65 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/65 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
3/64 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
2/64 4071109n ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
2/64 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/64 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/64 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
2/64 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
2/64 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(0-9-0)
1/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
1/64 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
1/64 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
1/64 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/64 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/64 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
2/63 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(0-9-0)
2/63 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
2/63 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/63 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
1/63 4071105m ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2)
1/63 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
1/63 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/63 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
2/62 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(0-9-0)
2/62 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
2/62 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/62 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
1/62 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
1/62 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/62 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/62 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
2/61 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/61 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/61 4073604e การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(0-9-0)
2/61 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/61 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/61 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
1/61 4073603o ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
1/61 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/61 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
2/60 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/60 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/60 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)
2/60 4073604o การวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย 2(0-4-6)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4071108 ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
2/60 4071204n กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-5)
2/60 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/60 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4074901n การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-2-1)
1/60 4073603n ระเบียบวิธีการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
1/60 4071103o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3)
3/55 4071104o กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 2(1-2-3)