Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ อรุณธิดา
นามสกุล สีเชียงหา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 086-245-6352
อีเมลล์ aruntida.si@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/65 EEDU621002 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)
2/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
2/65 EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/65 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/65 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/65 EEDU621006 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/65 EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1)
1/65 EMAT622401 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1)
1/65 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
3/64 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
2/64 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/64 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/64 EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/64 EMAT622306 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
1/64 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 4001204g คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/64 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/64 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/64 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/64 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/63 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/63 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/63 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/63 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/63 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/63 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EMAT622103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
3/62 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/62 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/62 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/62 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/62 EMAT622111 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/62 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/62 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/62 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/62 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
3/61 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/61 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/61 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/61 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/61 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/61 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/61 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/61 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/61 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
3/60 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
2/60 1033309n คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/60 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/60 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/60 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/60 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/60 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/60 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/60 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/60 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
3/59 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/59 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/59 4094504x ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/59 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/59 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/59 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/59 4091115o คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
1/59 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/59 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/59 4131105n คณิตศาสตร์สำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
3/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/58 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/58 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/58 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/58 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/58 4091111o แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/58 4091111o แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/58 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/58 4091115o คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
1/58 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/58 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
3/57 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
3/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
3/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/57 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/57 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/57 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/57 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/57 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/57 4093303x คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6)
2/57 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/57 4111101n หลักสถิติ 3(3-0-6)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4091111o แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
1/57 4091115o คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
1/57 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/57 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/57 4093303x คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6)
3/56 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
3/56 4093401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
3/56 4094802a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(350)
2/56 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/56 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/56 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
2/56 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
2/56 4093604x กำหนดการเชิงเส้น 3(2-2-5)
1/56 4000106o การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/56 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/56 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/56 4093303n วิยุตคณิต 3(3-0-6)
1/56 4093401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
1/56 4093401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6)
3/55 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
3/55 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
3/55 4094407x การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
3/55 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)