Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ สุจิตรา
นามสกุล ทรงยินดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
โทรศัพท์ 086-700-2820
อีเมลล์ cotton.sujin@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4073414o หลักวิทยาการระบาด 3(3-0-6)
2/65 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/65 4072534x การดูแลผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/65 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
1/65 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/65 4072535o ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน 3(3-0-6)
1/65 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/65 4071134o ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/64 4073414o หลักวิทยาการระบาด 3(3-0-6)
2/64 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/64 4072534x การดูแลผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/64 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 4072535o ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน 3(3-0-6)
1/64 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/64 4071134o ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/63 4073414o หลักวิทยาการระบาด 3(3-0-6)
2/63 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/63 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/63 4072535o ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน 3(3-0-6)
2/62 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/62 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/62 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/62 4074942n สัมมนาการดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/62 4073337x การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/62 4073240o ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(2-2-5)
2/61 4073131o วิทยาการระบาดสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/61 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/61 4073239x วิทยาการระบาดและการควบคุมโรคสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
2/61 4073337x การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4071332x โภชนศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4073241n นันทนาการสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
1/61 4072533n โรคในผู้สูงอายุและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/61 4072531n โรคเด็กและการป้องกัน 3(2-2-5)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4073631x การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/60 4073131o วิทยาการระบาดสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/60 4071212x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(2-2-5)
1/60 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/60 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/60 4072531n โรคเด็กและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/60 4072431x นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/60 4073932n การศึกษารายกรณีในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/59 4073131o วิทยาการระบาดสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/59 4072132x ชีวเคมีทางการแพทย์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/59 4071133o เภสัชวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/59 4071132o เภสัชวิทยาเด็ก 3(2-2-5)
1/59 4072533n โรคในผู้สูงอายุและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/59 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/59 4072431x นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/59 4072531n โรคเด็กและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/59 4073337x การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/59 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/58 4073731n อุบัติภัยศึกษาสำหรับเด็ก 3(3-0-6)
2/58 4073441x นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/58 4073131o วิทยาการระบาดสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
2/58 4071133o เภสัชวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/58 4071132o เภสัชวิทยาเด็ก 3(2-2-5)
1/58 4072531n โรคเด็กและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/58 4072102x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
1/58 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/58 4072533n โรคในผู้สูงอายุและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/58 4073337x การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/58 4073932n การศึกษารายกรณีในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/57 4073434x การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 3(2-2-5)
2/57 4073337x การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/57 4073241n นันทนาการสำหรับเด็ก 3(2-2-5)
2/57 4073131o วิทยาการระบาดสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/57 4071133o เภสัชวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/57 4071132o เภสัชวิทยาเด็ก 3(2-2-5)
1/57 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/57 4072533n โรคในผู้สูงอายุและการป้องกัน 3(2-2-5)
1/57 4073932n การศึกษารายกรณีในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
3/56 4073131x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
3/56 4072131x จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
2/56 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
2/56 4073531x อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
2/56 4073434x การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 3(2-2-5)
2/56 4073337x การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/56 4073131o วิทยาการระบาดสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/56 4072131n จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
1/56 4072533x โรคในผู้สูงอายุและการป้องกัน 3(3-0-6)
1/56 4073932n การศึกษารายกรณีในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/56 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
1/56 4074942n สัมมนาการดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/56 4071132n เภสัชวิทยาสำหรับเด็ก 3(3-0-6)