Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ วิสิทธิ์
นามสกุล มนทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 091-835-4653
อีเมลล์ wisit.mo@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4021108n เคมีสำหรับสาธารณสุขศาสตร์ 3(2-2-5)
2/65 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/65 4023734n การประกันคุณภาพทางเคมี 2(1-2-3)
2/65 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/65 4021106n ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2)
1/65 4024802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(400)
1/65 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/65 4024803n การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
2/64 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/64 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/64 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/64 4024801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 2(90)
2/64 4024901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/64 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/64 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/64 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/64 4024802o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(400)
1/64 4024803n การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
3/63 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/63 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/63 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/63 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/63 4024801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 2(90)
1/63 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/63 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/63 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/63 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/63 4024803n การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
3/62 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/62 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/62 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/62 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/62 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/62 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/62 4024802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(450)
3/61 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
3/61 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/61 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/61 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/61 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/61 4024801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 2(90)
2/61 4024901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/61 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/61 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/61 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/61 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/61 4024802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(450)
1/61 4024901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
2/60 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/60 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/60 4024801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 2(90)
2/60 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
1/60 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/60 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/60 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/60 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/60 4024802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(450)
1/60 4024802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(450)
3/59 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/59 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/59 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/59 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/59 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/59 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/59 4024801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 2(90)
1/59 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/59 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/59 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/59 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/59 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/59 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/58 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/58 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/58 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/58 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/58 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/58 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/58 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/58 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
3/57 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
3/57 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/57 1004802x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 2(135)
2/57 4021107n เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-5)
2/57 4021107n เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-5)
2/57 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/57 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/57 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/57 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/57 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/57 4024802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(450)
3/56 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
3/56 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/56 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
2/56 4021107n เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-5)
2/56 4021107n เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-5)
2/56 4021107o เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/56 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/56 4031108n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/56 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/56 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/56 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/56 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/56 4024802x ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 5(450)
3/55 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
3/55 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)